Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Op alle bestellingen, leveringen en verkopen zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing. De aankoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op overeenkomsten met verkoper.
 2. De door de verkoper opgegeven prijzen op de prijsoffertes zijn deze van toepassing op de dag van bestelling op basis van de dan geldende grondstoffenprijzen, lonen, bijdragen, taksen, accijnzen en belastingen op de producten van welke aard ook. Tenzij anders overeengekomen worden de geleverde goederen door de verkoper aangerekend tegen de prijzen geldend op de datum van de levering rekening houdend met de dan geldende prijs van het product af raffinaderij of de productprijzen toegepast door de leveranciers van de verkoper alsook met de belastingen, taksen en accijnzen die alsdan van toepassing zijn. Alle rechten, belastingen en accijnzen die de bevoegde overheden aanrekenen op de producten worden volledig doorgerekend aan de klant.
 3. Leveringen gebeuren volgens de transportmogelijkheden van verkoper binnen een redelijke termijn en ook rekening houdend met de concrete omstandigheden bij levering (koude, urgentie). Voor professionele klanten zijn de leveringstermijnen steeds benaderend en deze kunnen zich niet beroepen op vertraging om schadevergoeding te vragen. De leveringstermijnen opgegeven aan consumenten kunnen steeds met enkele dagen schommelen zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding. Wanneer de vertraging te wijten is aan overmacht zoals onder meer en niet limitatief bij staking, lock-out, productiestop of stoornis in de raffinaderij, panne bij stroomleveranciers, internet black out is verkoper geen schadevergoeding verschuldigd wegens de vertraging of, in voorkomende geval, wegens annulering van de bestelling door verkoper. Indien vertraging te wijten is aan koper zelf of aan derden is verkoper niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 4. Door zijn bestelling te plaatsen verklaart en bevestigt de klant dat hij over alle vereiste vergunningen en keuringen beschikt. De klant geeft op zijn verantwoordelijkheid alle nuttige gegevens voor het lossen of overpompen van de goederen. De klant dient er zorg voor te dragen dat, indien er meerdere tanks zijn, de nodige markeringen zichtbaar aangebracht zijn die de leverancier toelaat te verifiëren welk product in welke tank kan gepompt worden. De klant dient er zorg voor te dragen· dat bij aankomst er zonder tijdverlies onmiddellijk kan geleverd worden. Eventuele verloren wachttijd en de hierdoor veroorzaakte schade kan door verkoper aan koper worden aangerekend. De koper is er verantwoordelijk voor dat de door hem bestelde hoeveelheid effectief in de tank kan en dit zonder enig risico. Verkoper is niet tot peiling gehouden, dit is de verantwoordelijkheid van koper en verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het overlopen van de tank. Koper is zelf als enige verantwoordelijk voor het goed functioneren en de conformiteit met de regelgeving van zijn installatie.
 5. Elke klacht uit hoofde van beschadiging, lekkage, geheel of gedeeltelijk verlies dient door de klant onmiddellijk aan de aangestelde van koper gemeld te worden en dient vermeld op het leveringsdocument op straffe van verval. Bij ontstentenis hiervan wordt aangenomen dat de levering correct gebeurde. Klachten mbt schade en gebreken die niet zichtbaar waren bij levering dienen gericht te worden aan verkoper bij aangetekende brief en dit binnen de 8 dagen na levering en dit op straffe van verval.
 6. Het risico van de producten gaat over op de klant bij levering.
 7. Alle producten zijn contant betaalbaar bij levering op de zetel van verkoper. Verkoper is gerechtigd om bij levering gebruik te maken van een betaalterminal en hij kan de producten weigeren over te pompen indien de klant weigert hiervan gebruik te maken dan wel kan hij de geleverde producten terug uit de tank overpompen naar de tankwagen. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar vanaf de factuurdatum. Het factuurbedrag wordt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag. Elk protest van de factuur dient de verkoper te bereiken uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum op straffe van verval. Ingeval de klant geniet van een betaaltermijn worden alle nog niet betaalde facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar zodra één factuur laattijdig betaald wordt en eindigt de overeenkomst inzake het betaalkrediet met onmiddellijke ingang. Verkoper kan aan elke kredietfaciliteit een einde stellen mits voorafgaande kennisgeving 8 dagen op voorhand. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of wijziging van de controle over de betrokken koper kan verkoper de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
 8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven deze eigendom van verkoper. Bij wanbetaling alsook bij faillissement of WCO is verkoper gerechtigd om de geleverde goederen terug te nemen. Het risico verbonden aan de producten blijft voor rekening van de klant tot de producten opnieuw op de zetel van verkoper aangekomen zijn. De kosten verbonden aan de terugname zijn voor rekening van de koper. Indien de producten geleverd door verkoper vermengd en/of niet duidelijk identificeerbaar zijn, is koper gehouden om in het kader van de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud eenzelfde hoeveelheid product van een minstens gelijke kwaliteit aan de verkoper ter beschikking te stellen.
 9. De door verkoper geleverde producten voldoen aan de wettelijke normen. Verkoper geeft geen andere garanties betreffende de aard of kwaliteit van de geleverde producten. De klant wordt vermoed, door producten te bestellen, kennis te hebben alle wettelijke reglementeringen in verband met het opslaan en het gebruik van de door verkoper geleverde producten. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk ongeval of geval van schade, lichamelijke of stoffelijke, die haar oorzaak vindt in het gebruik dat de klant of derden van de producten maakt. Verkoper is niet aansprakelijk, noch contractueel noch buitencontractueel, voor enigerlei schade, behoudens bedrog, opzet of zware fout, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van het gebruik van de door verkoper geleverde producten. Ten aanzien van professionelen is verkoper niet aansprakelijk voor verborgen gebreken, tenzij de koper aantoont dat verkoper deze gekend heeft. Het vermoeden van kennis van de gebreken wordt uitdrukkelijk uitgesloten ten aanzien van leveringen aan professionelen. Elke indirecte schade zoals en niet exclusief verlies op overheadkosten, winstverlies, vergoedingen door koper te betalen aan derden wegens stilstand, vertragingen bij leveringen, zijn uit de vergoedingsbasis uitgesloten. Verkoper kan voor elke vorm van bewezen schade maximaal gehouden zijn tot het bedrag gedekt door diens verzekeringspolis of, indien dit hoger is, tot het bedrag dat verkoper kan verhalen op zijn leverancier.
 10. Alle geschillen met professionelen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout. Alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Belgisch Recht.
 11. Op het gebruik van onze tankkaart zijn onze voorwaarden van toepassing zoals U deze terugvindt op onze website.